Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Regulamin karty podarunkowej

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KLUBU STODOŁA

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  1. Wydawca – Centrum Klubowe S.C., ul. Batorego 10, 02-591 Warszawa;
  2. Punkt Sprzedaży – Kasa biletowa klubu Stodoła, ul. Batorego 10, 02-591 Warszawa;
  3. System Sprzedaży – system sprzedaży biletów klubu Stodoła dostępny pod adresem www.stodola.pl;
  4. Karta Podarunkowa Klubu Stodoła - karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego, wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Punkt Sprzedaży, o wartości równej nominałowi, wyrażonemu na karcie;
  5. Nabywca - osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Klubu Stodoła;
  6. Użytkownik - każdorazowy użytkownik Karty Podarunkowej Klubu Stodoła;
  7. Bilety - bilety oferowane do sprzedaży dostępne do zakupu w Punkcie Sprzedaży;
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Klubu Stodoła, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Punkcie Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Klubu Stodoła oraz do realizacji Karty Podarunkowej Klubu Stodoła w Punkcie Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej Klubu Stodoła.
 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Klubu Stodoła.
 4. Wartość Karty Podarunkowej Klubu Stodoła równa jest wartości nominału widniejącego na Karcie.
 5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Biletów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Klubu Stodoła, Karta Podarunkowej Klubu Stodoła zostanie wykorzystana i nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika. Jednocześnie Użytkownik oświadczy, że akceptuje Regulamin sprzedaży biletów przez Wydawcę, dostępny na www.stodola.pl.
 6. Karta Podarunkowa Klubu Stodoła nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
 7. W wypadku, gdy cena Biletów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Klubu Stodoła będzie wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej Klubu Stodoła, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 8. W wypadku, gdy cena Biletów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Klubu Stodoła będzie niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej Klubu Stodoła, Punkt Sprzedaży nie wydaje różnicy.
 9. Karta Podarunkowa Klubu Stodoła zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia miesiąca, w którym została wydana Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Klubu Stodoła Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa Klubu Stodoła nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej Klubu Stodoła nie może zostać przedłużony.
 10. Karta Podarunkowa Klubu Stodoła może być realizowana wyłącznie po aktywacji, wyłącznie w Punkcie Sprzedaży.
 11. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Klubu Stodoła Nabywcy indywidualnemu (osobie fizycznej) ma miejsce w Punkcie Sprzedaży lub poprzez System Sprzedaży.
 12. Punkt Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Klubu Stodoła, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
 13. Realizacja Karty Podarunkowej Klubu Stodoła przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Klubu Stodoła w sposób nieuprawniony.
 14. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Klubu Stodoła Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 15. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Klubu Stodoła poprzez przekazanie personelowi Punktu Sprzedaży Karty Podarunkowej Klubu Stodoła.
 16. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Klubu Stodoła:
  1. może być zrealizowana wyłącznie w Punkcie Sprzedaży;
  2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  3. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.
 17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Klubu Stodoła w wypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Klubu Stodoła,
  2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Klubu Stodoła, w szczególności: uszkodzenia Karty Podarunkowej Klubu Stodoła w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Klubu Stodoła.
 18. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Klubu Stodoła będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 19. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Klubu Stodoła mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy.
 20. W wypadku zwrotu wszystkich Biletów nabytych w Punkcie Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej Klubu Stodoła, Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę Podarunkową Klubu Stodoła o tym samym nominale, co Karta Podarunkowa Klubu Stodoła, która była wykorzystywana przy zakupie zwracanych Biletów. Karta Podarunkowa Klubu Stodoła, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miała 12 miesięczny okres ważności, od ostatniego dnia miesiąca, w którym została wydana. W przypadku, gdy zwrotem objęte są nie wszystkie Bilety nabyte przy użyciu Karty Podarunkowej Klubu Stodoła wówczas należy dobrać Bilety o tożsamej lub wyższej wartości. Jeżeli zostanie zasądzony zwrot reklamacyjny, wówczas wypłacany jest ekwiwalent pieniężny.
 21. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Klubu Stodoła oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 22. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Punktu Sprzedaży Karty Podarunkowej Klubu Stodoła do realizacji oraz odbiór w Punkcie Sprzedaży Biletów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Klubu Stodoła potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Klubu Stodoła w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 23. Karta Podarunkowa Klubu Stodoła nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 24. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 25. Wydanie Karty Podarunkowej Klubu Stodoła Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Klubu Stodoła, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie lub w terminie 14 dni notę nie stanowiącą paragonu fiskalnego ani faktury Vat.
Fundusz Wsparcia Kultury

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej Stodoła
oraz Centrum Klubowe - Dom Kultury s.c. Wiesław Pękala Ewa Pękala.
Dołącz do nas na
Facebook Instagram YouTube Tweeter TikTok
Bądź na bieżąco Zapisz się do Newslettera

Klub Politechniki Warszawskiej „STODOŁA”

ul. Batorego 10, 02-591 Warszawa

telefon: +48 22 825 60 31, +48 691 800 388